İzmit ve Havâlisi Kumandanlığı

19 12 2010

Meclis-i Vükelâ

Müzakerâtına Mahsûs Zabıtnâme 

Hülâsâ-i Meâli

İzmit ve havâlisi kumandanlığı tarafından memuriyet-i mahsûsa ile Bolu’ya gönderilen ve kuvâ-yı bâğiye tarafından ahiren mahdûmuyla beraber salben şehid edilen erkân-ı harb binbaşısı Hayri Bey’in ailesine kuvâ-yı inzibâtiye kararnâmesi mucebince tahsis olacak maaş ve itâsı icab eden mükafât-ı nakdiye hakkında harbiye nezaretinin 9 Haziran Sene 1336 tarihli tezkiresi okundu. 

İzmit Mutasarrıflığı Tahrîrât Kalemi

7 08 2007

i.jpg

Hüve                             İzmit Mutasarrfılığı

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine            Tahrîrât Kalemi

Numero

Devletlü Efendim Hazretleri                                                                               304

İdâre-i  Umûmiyye-i  Dâhiliyye Müdîriyyeti’ nden  muharrer 4 Ağustos    sene   36 (4/8/1920) tarih   ve  23015/278   numerolu  tahrîrât-ı aliyye-i  nezâretpenâhîleri  arîza-i cevâbiyyeden   kasabaya câri su yollarının  demir künklerle  ıslah ve ta`miri  ve suların  muntazaman  isâlesi içün  sûret-i husûsiyyede istifâde  edenlerden   Meclis-i Umûmiyye-i  Liva’ca  kebul edilen ta`rife  mûcebince  ale’ d- derecât  bir ücret-i  maktû`a  ahz  edilmekde  ve Meclis-i  İdâre-i  Liva ve Belediyece  müttehaz karâra  tevfikan  ücreti mertebeli  vermeyenlerin  suları  münkatı`  olmakda  olub  Yukarıpazar  Hamamı  mutasarrıfesinin  bu tarz  mu` âmeleyi bir i`âne  sûretinde   göstermek    sûretiyle   makâm-ı  âlî-i  nezâretpenâhîlerine  vâki`  olan  istid`âsı  gayr-i  vârid  ve  ücretini  vermemekten  dolayı  yalnız  su  verilmeyen  hamamın  seddedildiği  hakkındaki  ifadesi  de  hilâf-ı  hakikat  bulunduğu   ve esâsen  üç  senelik   ücretin  tâbi`  olduğu yetmiş  beş  lirayı  def `aten  tesviyeye  adem-i  iktidârı  tebeyyün ettiği takdirde  başkaca  tensib  edilecek   bir müddet   zarfında  maktû` en  tesviyesine  muvafakat  eylediği  halde  hamamına  su  isâlesine   müsâ` ade   edileceği   başkaca vukû`  bulan  istid`âsı  üzerine mezkûr  hamam  müste’ cirine  takdim  kılınmış  olduğu  arz  olunur  ol  bâbda  emr ü fermân  hazret-i  men lehü’ l  emrindir. (*)

Fî  Zilkâ`de  sene  38   ve  Fî  12  Ağustos  sene  36 (12/8/1920) 

İzmit  Mutasarrıflığı

Mühür

Mehmed Fuad

 

Tophane-i Âmire Müşîriyyeti

4 08 2007

ttvh2.jpg

Hüve

Tophâne-i Âmire Müşîriyyeti

Husûsiyye

İzmid  de  derdest-i  inşâ  olan  gaz  deposu  ebniyesiyle  su yollarına  sarf  eylemek  üzere  yüz  altmış  karataş  barutuyla yiğirmi  kutu  fitilin   i`tâsı  liva-i  mezkûr  mutasarrıflığından bâ-tahrîrât  iş`âr  olunmuş  ve  mezkûr barut  ve  fitilin  esmânı Tophâne  veznesine  teslim  olunmuş  olmağla bunların   i`tâsı hakkında  emr ü fermân-ı  hümâyûn-ı  hazret-i  pâdişâhî   her ne ise   vechile şeref- sünûh  ve sudûr  buyurulur  ise  mantûk  münîfine  tevfik-i  muamele olunmak üzre  arz ve istinâden keyfiyyete  ibtidâr olundu  ol  babda  emr ü fermân  hazret-i  men lehül  emrindir   fî 6 Şaban sene 309  ve  fî  22  Şubat sene 307  (05/03/1892)

Yâverân-ı Hazret-i Şehryârîden

Tophâne-i  Âmire ve Umûm Mekâtib-i

Askeriyye-i   Şâhâne   Nâzırı (*)

 

 

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne

4 08 2007

aagp8.jpg

 Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ ne

Devletlü efendim hazretleri

İzmit  de  taht-ı tasarrufumda  olan  Yukarıpazar  nâm  mevki’ de vâki` bir  bâb  hamam  olub  İzmid  de  su yollarının  ta`miriçün  hükûmetce  derc  edilmekde  olan  i`âne  içün  üç  sene  yiğirmi beş  lira   i`âne   vermekliğim  tebliğ  buyurulmasına   mebni   tebligât-ı   vâki`a  kabul   ile   ilk   taksit  olan  yiğirmi  beş  lirayı  i`ta   edeceğimiz   sırada  üç   senelik   olan   yetmiş  beş  liranın  def` aten    i`tâsı   bildirilmiş  ise  de  diğer  hamamlardan  birer   taksit   alındığı   halde  sırf  bendenizden  üç  taksitin  taleb  olunmasına  tabîî  muvafakat edilmemiş olduğundan  mutasarrıf  tarafından  bundan  bir  hafta   mukaddem  hamam  seddedilmiştir. Ahvâl-i  ma`rûzanın keyfî  ve  gayr-i  kânûnî  bir  mu` âmele idüğüne  hamamın  seddedilmesinden  sarf-ı nazar  olunması  husûsunda   mezkûr  mutasarrıflığa  emr  ü  iş`ârını arz  ve istirhâm  eylerim  ol  bâbda  irâde  ve  emr ü  fermân  efendim  hazretlerinindir. (*)

2  Ağustos  sene  336

İzmid de Yukarıpazar Hamamı Mutasarrifesi Karamürselli

Mustafa Efendi  Zevcesi  Emine

pul

 

Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti

3 08 2007

bbdq8.jpg

Hüve

İzmit   Sancağı   Evkâf   Memurluğuna 

        Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti

        Muhâsebe Büdce Kalemi

Umûmi: 115492

Husûsî: 90

 

Hülâsa

Kethüdâ  Kadın vakfından büyük çeşme su yollarının masârif-i tamiriyesi  olarak beş yüz bin yetmiş beş guruşluk havâlenâmenin gönderildiğine dair 

Aded: 1

İzmit  de  Gâzi  Süleyman  Paşa  Câmi`-i   şerîfi  ittisâlindeki  Kethüdâ  Kadın Vakfından  olan  Büyük   Çeşme su yolları  bozulmağla  civârına  müsâdif  beş  altı  mahalle  ahâlisi susuz kalmış  olduğundan  lede’ l- keşf  beş  bin  yüz  yetmiş  beş  guruşun  sarfıyla  ta`mirâtının  icrâsı  mümkün  olduğu  anlaşılmış  ise  de  mezkûr  çeşmenin  nukûd-ı  mevkûfesinde  yanlız  altı  yüz  guruş  mevcud  olub  civâr  mahallât  ahâliside  fakîrü’ l-hâl  olmasından  nâşi masârif -i  ta`miriyyeye  iştirâk etdirilmeleri  kâbil  olamamış  olduğundan nezâretce tahsisât verilmesi sûretiyle ta`mirâtının icrâsı  İzmit  Mutasarrıflığı’ndan  vârid  olan  27  Teşrin-i  evvel  sene ( 27/10/1918 ) tarih  ve dört numerolu  tahrîrâtında  beyân  olunmuşdur. Sûret-i   şi`âra  nazaran  vakfının  âtiyyen  vukû`  bulacak  vâridâtına   mahsûb  olunmak  üzre  beş  bin  küsûr  guruş  masârif-i  ta`miriyyesinin Emvâl-i  Umûmiyye-i  Vakfiyye den  bi’ t-tesviye icrâ-yı  ta`miri hakkında  büdcenin  üçüncü  faslının  ikinci maddesinde  tanzim olunan  beş  bin  yüz  yetmiş  beş  guruşluk  bir  kıt`a  havâlenâmesi  leffen  irsâl  kılınmış  olmağla  ifa-yı  muktezâsı  lüzûmu  beyân  olundur. (*)

Fî  20  Receb  sene  337  ve  Fî  25  Teşrin-i  sânî  sene  334 (26/4/1919)

Evkâf  Nâzırı Nâmına

Müsteşâr

İmza

Mehmed  Ziyâ

 

 

 

 

 

İznikmid Paşasuyu

3 08 2007

uuer0.jpg

Sahh

İzzetlü Defterdâr Efendi

Derkenâr olunduğu üzre rencîde ve te`addi olunmamak içün emr-i şerîf ısdâr etdiresün deyü

Buyruldu

21 S sene 228 (23/02/1813)

İMZA

İznikmid kazâsına tâbi` Mihaliç karyesi  re`âyâlarının  takdim eyledikleri bir kıt`a  arzuhalleri mefhûmunda bunlar İznikmid derûnuna cereyan eden Paşasuyu

Dimekle meşhûr mâ-i lezîz yollarını ta`mir ve termim eylemek üzre bâ-hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn avârız-ı dîvâniyye ve tekâlif-i örfiyye ve  şakkadan  mu`âf ve müsellem olub

 Ancak İznikmid cizyedârları karye-i mezbûreden maktû` diyerek beher sene iki bin beş yüz guruş mâl-ı cizye tahsîliyle gadr-ı küllî eylediklerinden bahisle ba`de-zin

Karye-i mezbûrede olan re`âyânın evrakları  ale’ rü`us  tevzi olunmak  içün emr-i şerîf  sudûrunu tahrir ve  istirham ederler derkenara havâle olundukda

İznikmid kazâsında vâki` çeşmeler ile müceddeden binâ olunan saray-ı âmire su yollarını ta`mir ve termim eylemek üzre karye-i mezbûre  re`âyâsı  cizyeden ma`dasından

Mu`âf  ve müsellem olub ol bâbda bâ-hatt-ı hümayûn-ı şevket makrûn evâmir-i şerîfe verilmiş olduğu İstanbul cizyesi mülhakâtından Kocaeli sancağında vâki` nefs-i

İznikmid’ den ma`da bi’ l- cümle tevâbi`âtının öteden berü mâl-ı cizyeleri ber-vech-i maktû` tahsil olunagelmiş ise de iş bu yiğirmi sekiz senesinde karye-i merkûme re`âyâsı

Maktû` olan mukayeselerini fesh ile ale’ r- rü`us evrakları verilmek içün emr-i âlî ısdârı niyâzında oldukları mesmû` olub ancak karye-i mezbûre re`âyâsının

İki bin iki yüz elli guruş mukayeseleri olduğundan ale’ r- rü`us evrakları tevzi`ine  müsâ`ade olunduğu halde  liva- mezbûrun kurâ- i sâiresine sirâyet ile

Mâl- ı cizye sene- i sâbıkdan kırk bin guruş mikdârı tenzil bulacağı âşikâr olmakdan nâşi karye-i mezkûre re`âyâlarının sâbıkı  üzre  maktû`an 

Mukâyeseleri tahsîl olunmak bâbında İstanbul cizyesi idâresine me’ mur  izzetlü Mehmed Emin Efendi bendelerinin bâ-takrîr inhâsına  mebnî  iş bu sene  evâhir

Muharreminde emr-i şerîf verilmiş olmağla bu sûrette istid`â  olunduğu  üzere karye-i mezkûre re`âyâlarının  ale’ r-rü`us  evrakları tevzi`  olunmak üzre emr-i  âlî

Isdârı lâzım gelse liva- i mezbûrun kurâ-i sâiresine sirâyet ile refte refte mâl-ı cizyeye küllî kesr ve tedennî ârız olacağı ecilden emr-i şerîf  i`tâsında

Mahzûr olub ancak ber- mûceb-i sene-i sâbık iki bin iki yüz elli guruş mukayeseleri tahsil olundukdan sonra cizyedâr tarafından ziyâde nesne talebiyle rencîde ve te`addî

Olunmamalarıçün emr-i şerîf   i`tâsı hususu menût-ı re’ y- âlî idüğü Divân- ı  Hümâyûn ve  Cizye  Muhâsebesi’ nden derkenar olunmuşdur manzûr ve ma`lûm- ı devletleri

Buyuruldukda emr ü fermân devletlü sa`âdetlü sultânım hazretlerinindir (*)

(*) Bu metinler, Sn. Ahmet Nezih Galitekin’ in ” Kocaeli Su Medeniyetinden Birkaç Damla”  adlı kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır.