Mehmed Nasuhi Hazretleri Haziresi ve Mezar Taşları

18 09 2010

1648 – 1718 seneleri arasında yaşamış olan Şeyh Mehmed Nasuhî Hazretleri Mutasavvıf ve şairdir. Aynı zamanda Halvetiye’nin Nasuhî kolunun kurucusudur.

Türbesi, camii ve hazire Üsküdar Tunusbağı (Tonoz-u bagi) caddesi üzerinde ve Doğancılar parkı karşısındadır. Çıkmaz sokak üzerine inşa edilen cami, türbe (tekke) ve hazirenin solunda Sadrazam Hasan Paşa çeşmesi bulunmaktadır. Hazire ise solda yüksekçe kaimdir.

Nasuhî tekkesi, Sultan 4. Mehmed’in kızı Hatice Sultan’ın eşi Damat Moralı Sadrazam Hasan Paşa tarafından Nasuhî Hazretleri için, 1684’de ahşap olarak yaptırılmıştır. Hatice Sultan’ın da bu tekkeye bir vakfı vardır. Cami ve müştemilatı, zamanında tekkenin semahanesi olarak yapılmıştır. Türbe en son 1863’de yığma taştan, çatısı ise ahşap olarak inşa edilmiştir.

Nasuhî haziresi; Üsküdar – Kadıköy araba yolu üzerinde, Doğancılar parkı üst karşısında yüksek bir set üzerinde, türbeye bitişik ve türbe ile camiin kıble boyunca devam etmektedir. Sol tarafta hazirenin giriş kapısı vardır. Ancak kapalı olan bu demir kapı arkadan sürgülü olup yukarıya yükselen merdiven basamakları mevcuttur.Bu kısım çer-çöple doludur. Hazire’nin sağ tarafına gelen daha alçakça bulunan (türbe ve camiye geçilen) kısmına başka yerlerden mezar taşlarının getirilip mevcut mezarlar üzerine veya yanlarına yerleştirildiği sanılmaktadır.

Tarihî mezarlıklarımız genelde sahipsiz ve kendi haline bırakılmıştır. Bu sebeble ‘tarihe birer köprü olan’ mezar taşlarımız harap ve bakımsız vaziyettedir. Halbuki eski mezar taşlarımız, her cihetiyle eşsiz kıymeti haizdirler. Kasten veya ihmallerle bu nadide ve tarihten birer vesika olan mezar taşlarının çoğu kırık dökük vaziyettedir. Bazı mezarlıklarda (meselâ Karacaahmed’de) yeni mezarlar yapılırken bu antika taşların kırılıp sökülerek bir tarafa atıldığını ve hatta parçalanarak yeni mezarlara taş olarak kullanıldığını çok defa görmüşüzdür. Kırılamayan veya yerinden sökülemeyen taşlardan bazılarının da yeni mezara denk gelen taraflarından kırılıp yontulmuş bir halde bulunduğu da halen gözler önündedir.

Atalarımız, “ İstanbul’un İslâmiyet ve Türklüğünü bu topraklara kendi kemikleriyle çivilemişlerdir. İstanbul mezarlıklarının bu bakımdan büyük bir kıymeti vardır. Mezarlar, topraklarımızın bir nevi tapu senetleridirler. Mezar taşları; tedvir ve tasnif edilememiş sanat eserleridir.” der, tarihçi İ. Hakkı Konyalı merhum..

“ Eskiden Türk kabristanlarının sicil kütükleri bile vardı. Devrindeki, bilinen dünyayı dolaşan Evliya Çelebi, ‘ yer yuvarlağı içinde, İslâm – Türk kabristanları kadar iyi muhafaza edilmiş kabristan görmediğini ‘ belirtir. “ ( Fazıl Ayanoğlu )

Eski mezar taşlarımız sadece bir sanat eseri olmayıp meselâ; manzum kitabeli bir mezar taşı; millî divanımızdan bir yapraktır. Yine her mezar taşının yazısı, hat tarihimiz için örnektir. Bu taşların üzerinde dil ve imlâmızın tarihî seyirlerini de takip etmemiz mümkündür. Aynı zamanda mezar taşlarına bakarak mevtanın cinsiyetini, yaşarken hangi meslek ve meşrepte olduğunu da anlayabiliriz.

Biz burada, bir derneği de olmasına rağmen harap, bakımsız, kendi halinde bulunan ‘Nasuhî haziresinde ( yüz’den fazla ) medfun bulunanlardan (daha önceleri bazıları okunup neşredilmekle beraber) bır kısmını yeniden fotağraflarıyla tevsik ve tesbit ederek kısa kimlik ve kitabe metinleriyle sunmaya çalışacağız. Yer belirtilerek neşredilmesi ve kitabesinin verilmesi, o taşın tescil edildiğini gösterir.

• Osmanlı Maliye Nazırlarından Ahmed Muhtar Paşa:

Paşa, Şabaniye tarikatına mensuptur. Şâhide kitabesinin ‘ Hattat Malik’ tarafından yazıldığını okumaktayız.
“ Allah Hû, Maliye Nazır-ı esbak-ı es- Seyyid Ahmed Muhtar Paşa rûhiyçün fâtiha. Sene; 1280, 23 Şaban Ketebehû Mâlik.” (2 Şubat 1864 ) Resim no; 1

• Fatma Faika Hanım: ( Muhtar Paşazade Mehmed Bey’in Eşi ..)

“ Allah Hû, Merhum Muhtar Paşazâde Mehmed (Vahid) Bey’in Halîlesi Fâtıma Faika Hanım’ın rûhiyçün fâtiha. Sene, 1310, Şa’ban. “ ( 1892 ) Resim no; 2

• Emine Zehra Hanım: ( Ahmed Paşa Halîlesi )

“ Allah Hû, Es-Seyyid Ahmed Muhtar Paşa merhumun halîlesi merhume Emine Zehra (Ezher) Hanım’ın rûhiyçün el- fâtiha. Sene; 1292 “ ( 1875 ) Resim no; 3

• Fatma Feride Hanım : ( Muhtar Paşa torunu.. )

“ Allah Hû, Merhum Muhtar Paşa hafîdesi Fâtıma Feride Hanım r., f. sene; 1305 “ ( 1887 “ Resim no; 3

• Muhtar Paşazade Mehmed Vahid :

“ Allah Hû, . .Âmedî Duyûn-u Hümayun Serhalifesi Muhtar Paşazade Mehemmed Vahid Bey’in r., Sene; 1310.” (1892 )

• Şeyh Ahmed Nazikî Efendi:

Tarikat sikkeli bir taş olup kabir demir parmaklık içine alınmış, fakat el’an yıkılmış, kırık dökük vaziyettedir. ( Şarkıcı Alpay’ın dedesi .. )
“ Yâ Hû, Kale’n- Nebiyy_i aleyhisselâm; ‘El-mü’minûne lâ yemûtûne bel yenkulûne mined’dar-il fenâ ilâ dar’il bekâ. Ayasofya-i kebîr imareti karşısında hankahın postnişîni Kütahyevî merhum ve mağfur es_Seyyid Şeyh Ahmed Nazikî Efendi rûhiyçün lillah’il fâtiha. Sene; 1272, Ramazan. ( 14 Mayıs 1856 ) Resim no; 4

• Hüseyin Hüsnü Efendi: ( Nazikî Ef. Oğlu..)

“ Hû, Tarikat-i aliye-i Şabaniyye’den Nazikî dergah-ı şerifi seccadenişîni ve Maliye Nezareti kudema-yı mümeyyizânından Nazikîzâde eş_Şeyh es_Seyyid Hüseyin Hüsnî Efendi’nin rûhiyçün el-fâtiha. Sene; 1331, 29 Rebiülevvel. “ ( Mart 1913 ) Resim no; 5

• İlyas Efendi: (Birinci Hassa Ordu-yu Hümayun Müftüsü)

Lahit şeklinde bir mezar olup kitabesi ‘Mısrî’ imzasıyla, taşın iki tarafına da aynı metin yazılmıştır.
“Hüve’l Bâkî, İstanbul pâye-i celîlesiyle Birinci Hassa Ordu-yu Hümâyun Müftüsü iken irtihal ve dâr-ı bekâ eden İlyas Efendi’nin rûhuna fâtiha. 15 Muharrem 1281” (21 Haziran 1864) Resim no; 6

• Vardarî Yahya Kâmil Efendi: (Mısır-Kahire Kadısı)

Kabir lahit şeklinde, büyük sarıklıdır.
“Hüve’l Bâkî, Veda-yı âlem-i fânî eden Sabıka Mısrı Kasra Kadısı, merhum ve mağfurun leh Vardarî Şeyhzâde Yahya Kâmil Efendi rûhiyçün fâtiha. Sene; fî gurre-i Receb 1242” (29 Ocak 1827)

• Mustafa Nazif Bey: ( Rumeli Kadılarından..)

“Hüve’l-Bâkî, Ey felek kaddin bu gelsin sende yâd ettin beni, ben murada ermiş iken nâmurad ettin beni. Gençliğimde câm-ı mevti akıbet nûş eyledim, fâni dünyada ne güldürdün, ne şâdettin beni. Haseki Halil Ağazâde Rumeli Kudâtından merhum ve mağfurun leh Mustafa Nazif Bey ruhuna fâtiha. Sene; Ramazan 1231” (Şubat, 1816) Resim no; 7

• Mehmed Sadık Efendi:

Kabir, lahit şeklinde sarıklıdır.
“Hüve’l Bâkî, Sabıka-i İslâmbol pâyesi ile, reis-i etibba-i hazreti şehriyâri, merhum ve mağfurun leh, Mehmed Sadık Efendi rûhiyçün fâtiha. Sene; 1215, 11 S.” (11 Temmuz 1800) Resim no; 8

• Derviş Mehmed: (Şeyh Ömer Efendi bendelerinden..)

“Yâ Hû, Mürşid-i nah-ı tarikat vasıl-ı bezm-i hakikat, merhum ve mağfur Şeyh Ömer Efendi bendelerinden …. (bakûcu ?) Derviş Mehmed merhumun ruhuna fâtiha. Sene; 1254.”
Resim no; 9

• Şeyh Ahmed Efendi: (Nasûhîzâde..)

“ Elbâkî illâhû, merhum ve mağfurun leh Nasûhîzâde Şeyh Ahmed Efendi ruhuna fâtiha. Sene; 1174, 18 Şaban.” (25 Mart 1761) Resim no; 10

• Şeyh Hasan baba:

Dört dilimli tâc şeklinde..
“ Yâ Hû, Kalallâh-u teâla; ‘Külle men aleyhâ fân.’ ‘Külli nefsin zâikatü’l mevt.’ Tarîk-i Nakşî bendiyyeden merhum ve mağfur, el muhtac ilâ rahmet-i rabbihil Gafûr. Eş-şeyh Hasan Baba’nın rûhiyçün rızâ-i lillâhi teâlâ el fâtiha. Sene; 21 Ş. 1267.’ ( 21 Haziran 1851) Resim no; 11

• Derviş Mehmed Emin Efendi:

“Tarîk-i Halvetiye’den arif-i billah vasıl-ı ilallah Şeyh Zekâi Efendi hazretlerinin bendelerinden merhum es_Seyyid Derviş Mehmed Emin Efendi r., f. Sene; 1253.” Resim no: 12

• Mehmed Mesud Efendi: ( Hacı, Üsküdar Safvetî Paşa Tekkesi Şeyhi)

Tarikat sikkeli..
“ Yâ Hû, Mekke-i Mükerreme’de vefât eden Kutbu’l arifîn Hazret-i Nasûhîzâde merhum ve mağfurun leh eş-Şeyh, e-Hac Mehmed Mesud Efendi’nin r. f. 23 Zilkade 1240.” ( 23 Temmuz 1824) Resim no; 13

• Yahya Muhiddin Efendi:

Tarikat sikkeli..
“ Hüve’l Bâkî, merhum ve mağfur, el muhtac ilâ rahmet-i rabbihil Gafûr. Ayazma’da Muvakkit Şeyh Yahyâ Muhiddin Efendi. Sene; 1208, 18 Cemaziyelevvel.” ( !8 Ocak 1794) Resim no; 14

• Mehmed Ağa ibn-i İbrahim Ağa:

“Hüve’l Hayyül Bâkî, Beni kıl mağfiret ey Rabb-i Yezdan, bi hakk-ı arş-ı azam nûr-u Kur’an. Gelip kabrim ziyaret eden ihvan. İdeler ruhuma fâtiha ihban. Dergah-ı âli Kapucubaşılarından İbrahim Ağa Kethüdası merhum ve mağfurun leh Mehmed Ağa ibn-i İbrahim Ağa’nın rûhiyçün el fâtiha. Sene; 1243, fî gurre-i Ş. “ ( 17 şubat 1828 ) Resim no: 15

• Hayrullah Efendi: ( Rumeli Kazaskerlerinden..)

Lahit şeklinde, büyük sarıklı..
“ Hüve’l-Bâkî, Sabıka Rumeli Kazaskeri ve reis-i etibba-i hazret-i şehriyari merhum ve mağfurun leh hafız, el-hac Hayrullah Efendi rûhiyçün el- fâtiha. Sene; Ramazan, 1210. “ ( 30 Mart 1796 ) Resim no; 16

• Mustafa Behcet Efendi: ( Rumeli Kazaskerlerinden..)

Lahit, şeklinde, küçük molla sarıklı..
“ Hüve’l Bâkî, Sabıka-i RumeliKazaskeri, reisu’l etibba hazreti şehriyari merhum ve mağfur el-hac Mustafa Behcet Efendi’nin rûh-u şerifleri için fâtiha. Sene; 1249, 19 Zikade. “ ( 30 Mart 1834) Resim no; 17

• Şeyh Alaeddin Efendi: ( Nasûhî torunu, Üçüncü Alaüddin Ef. )

Tarikat sikkeli..
“ Allâh ul-Bâkî, Kutbü’l ârifîn Hazret-i Nasûhîzâde Fazlullah Efendi’nin mahdum-ı mükerremleri merhum eş-Şeyh Alâüddin Efendi’nin r. f. 21 Şevval 1223. “ ( 21 Aralık 1808 ) Resim no: 18

• Şeyh Ömer Efendi:

Tarikat sikkeli..
“ Allah bes bâkî heves. Merhum ve mağfur ilâ muhtac ilâ rahmet-i rabbihul-Gafûr, eş-Şeyh Ömer Efendi r. f. Sene; 1212, şa’ban. “ (26 Ağustas 1797 ) Resim no; 19

• Şeyh Halil Havâsî Efendi: ( Çerkeşî)

“ Hüve’l Gafûr, Tarikat-i aliye-i Şabaniyye-i Nasuhiyye’den olup misafireten Dersaadette bulunduğu sırada vefât eden Çerkeşî Şeyh Halil Havasî Efendi merhumun rûh-u şerîfine ve kâffe-i müslimîn ervahına rızaen lillah fâtiha. 26 Zilhicce 1327.” ( 1909) Resim no; 34

• Şeyh Abdülhamid Bey: (Mektûbî hülefasından..)

“ Hüve’l Bâkî, Azmedip Fâni cihandan valideynin bir gülü, bir Nihal-i taze idi. Ola Cennet bülbülü. Hak teâlâ rahmetiyle ruhunu şâd eyleye hasretiyle, firkatiyle yaktı cân ile dili. Sultan Seyyid Ahmed’er- Rufâî hazretlerinin postnişin Hamdi Efendi’nin halifesi Mektûbî hülefasından es-Seyyid eş_Şeyh Abdülhamid Bey merhumun r. f. Sene; 1259. “ ( 17 Ekim 1843 ) Resim no; 20

• Şeyh Manevî ibn-i Ali Efendi : ( Şeyh Mustafa Mâ’nevî )

Şabanî sikkeli, dört köşe küçük boyda şâhide.. Şeyh Karabaş Ali Efendi’nin oğlu Mustafa Manevi Efendi. Aynı zamanda muhaddis ve şair.
“ Hâzâ kabr-i eş-Şeyh Ma’nevi ibn-i’ş-Şeyh Ali Efendi kudduse sırrıhüma.. 1114, Cemaziyelâhir. ( ( Ekim 1702 ) Resim no; 21

• Şeyh Ömer Efendi: Karabaş Ef. Hulefasından..)

Küçük boyda, Şabanî sikkeli, dört köşe şahide..
“ Karabaş Efendi hazretlerinin hülefasındran Arifü’ş-Şeyh Ömer Efendinin r. f. Sene; 1103. “ ( 1691 ) Resim no; 22

• Mehmed Mesud Ağa:

“ Allah Hû, Enderun ve Hazine-i hümayun Çukadarağalığından mütekaid ve tarikat-ı aliye-i Halvetiye bendeganından merhum ve mağfur el-Hac Mehemmed Mes’ud Ağa’nın rûhiyçün rıza en-lillah el fâtiha. Sene; 1280, 26 Zilhicce.” ( 1863 ) Resim no; 28

• Şeyh Mehmed Selahaddin Efendi : ( Meclis-i Maarif Kalem-i Mümeyyizi )

“ Hüve’l Bâkî, Cenab-ı Nasuhî kuddise sırrıhu’s Sami Efendi’nin evlad-ı mükerremlerinden hankah-ı âlîde seccadenişîni, es Seyyid eş Şeyh merhum Mehemmed Muhyiddin Efendi hazretlerinin mahdumu ve Meclis-i Maarif Kalem-i Mümeyyizi Çelebi es Seyyid eş-Şeyh Mehemmed Selahaddin Efendi’nin r. f. Sene; 1330. “ Resim no: 23

• Mahmud Efendi : ( Halvetiye tarikatından Hacı.. )

“ Hüve’l hayyüllezi lâ yemût, Esbak Rumeli Kazaskeri merhum Alizâde es Seyyid Mehemmed Nureddin Efendi Kethüdası, eşraf-ı kudaat-ı kiram zevil ihtiram, tarik-ı aliyye-i Halvetiye’den el-Hac Mahmud Efendi .. … Sene; 1251 “ Resim no; 24

• Mehmed Ataullah Efendi : ( Nusuhîzâde Fazlullah Efendi Mahdumu..)

“ Kutb’ul ârifîn. Gavs’ul vasilîn Hazret-i Nasuhîzâde Fazlullah Efendi hazretlerinin mahdumu merhum ve mağfurun leh es Seyyid Mehemmed Atâullah Efendi …… “ Sene; 1216, 20 Rebiülevvel.. ( Temmuz 1801 ) Resim no; 25

• Mirliva Mustafa Nazmi Paşa :

“ Hüve’l Baki, Sivas Ordusu kumandanlarından merhum Ali Paşa’nın mahdumu ve … Askerî Komisyon-u âlisi azasından merhum ve mağfur Mirliva Mustafa Nazmi Paşa’nın r. f.
Sene; 1337. Safer 29. / 1334 (Rumî). “ ( 1918 ) Resim no; 26

• İbrahim Edhem Efendi :

Fesli, kitabesi ortadan kırık..
“ Hüve’l Baki, Hazret-i Nasuhîzade hafîdi merhum İbrahim İffet Efendi’nin damadı merhum ve mağfur el-Hac İbrahim Edhem Efendi’nin ruhiyçün rızaen lillah-i teâla el fâtiha. Sene; 1290, Ramazan 12. “ Resim no; 27

• Şerife Rabia Hanım : ( Nasuhîzade torunu kerîmesi ….)

“ Lâilâhe illallah Muhammed ur-Rasûlallah, Hazret-i Pir Nasuhîzâde hafîdi İbrahim İffet Efendi kerîmesi Şerife Rabia Hanım’ın rûhiyçün rızâ en-lillah fâtiha. Sene; 1307, 2 Şaban. “ Resim no; 27

• Derviş Mehmed Emin Efendi :

“ Tarîk-ı Halvetiye’den arif-i billah vasıl-ı illallah Şeyh Zekâi Efendi hazretlerinin bendelerinden merhum Derviş Mehemmed Emin Efendi r. f. “

• Rufâî Halifesi Mehmed Emin Efendi :

12 dilimli Rufaî taclı..
“ Merhum ve mağfur, tarik-i Kuzaattan Ayazma Cami-i şerifi muvakkiti el- hac Mehemmed Emin Efendi r.f. Sene; 1223 C. “

• Selim Efendi Eşi, Hatice La’linab Hanım :

Lahit baştaşı süslü ve üç yüzlü olup her yüzünde aynı kitabe yazılıdır.
“ Külli nefsin zâikat’ül mevt. Firdevs-i âşiyan Sultan Abrülmecid Han Gazi hazretlerinin ser kurenaları esbak Selim Efendi merhumun halile-i muhteremeleri olup azm-ı tecelligah-ı visal eden fahr-i muhadderat hâccetü Hadîce La’linab ( lealinab ) Hanım’ın rûh-u pür fütühîlerî için fâtiha. Sene; 1290, 11 Rebiülevvel. “ ( Mayıs 1873 ) Resim no; 30

• Es’ad Efendi : ( Nasuhîzade torunu )

Fesli
“ Hüve’l Baki, Nesl-i pâk-i Hazreti Nasuhî’den dirığ (?) bir edib-i zî mekarim azm-i utebâ eyledi Nasuhîzade cenab-ı mir Es’ad kim idi nusha-i âdâb-ı insaniye zat-ı ceddi ol mehasin perverî emr-i muta-ı irciî nafehanî eyledi medüvvü (?) bezm-i sermedî genç iken zîr-i …… eyleyince ihtifa oldu bir gencine-i guya derûn merkadi mah-ı matemde cihan-ı gabya etti intikal Şafiî elbet olur âl-i Güzin-i Ahmedî mütefeyyiz-i lutfa hak oldukça ruhu akdesi muhbit-i envarı rabbaniye olsun meşhedi rihlet-i tarihi olmuştur. Niyazım tahirâ eyledim ravza-i cennette sakin esadî. Sene; 1325.” ( 1907 ) Resim No; 31

• Damad Mehmed Paşa : ( Sultan 2. Mahmud’un kızı Mihrimah Sultan’ın eşi )

“ Hüve’l Hallakul Baki, Damad-ı hazret-i şehriyarî Seyyid Mehmed Said Paşa merhumun r. f. Sene; 1288, 9 Zilkade. “ ( 20 Ocak 1872 ) Resim no; 32

• Derviş Abdülkâdir:

Taşı, büyük tarikat sikkeli..
“ Hüvel hayyüllezî lâ yemût, merhum ve mağfurun leh Derviş Abdülkâdir Efendi rûhiyçün f. Sene; 1167.” ( 1753 ) Resim no: 33

• Hacı Mehmed Emin Efendi : ( Ayazma Camii Muvakkiti )

“ Merhum ve mağfur, Tarika-ı kuzzaatdan, ayazma cami-i şerîfi muvakkiti, el-hac Mehemmed Emin Efendi ruh. f. Sene; 1223 C.” Resim no; 35

• Abdürrahim Şükrü Efendi: (Nasûhî Hz. Torunu )

Taşı tarikat sikkeli..
“ Hû, Kutbul ârifîn Hazret-i Nasuhîzâde el-hac, eş-şeyh Mehmed Mesud Efendi merhumun mahdum-u mükerremi, sahib-u ahlâk-(ı meziyye ) merhum ve mağfur el-hac, eş-şeyh Abdurrahim Şükrü Efendi’nin ruh-u şerifine lillahi’l f. Sene; 1284, 26 Cemaziyelâhir. “ ( Ekim 1867 )

• Muhsine Hanım: (Rumeli Kazeskeri Vardarî Mehmed Ef.’nin kerîmesi..)

“ ‘Külli men aleyha fân.’ Rümeli Kazaskeri esbak Vardarî Şeyhzâde el-hâc Mehemmed Efendi’nin kerîme-i muhteremeleri, merhum ve mağfurun lehüma Muhsine …… Hanım kuluna ve cemi’ mü’minin ve mü’minâta rahmet eyleye rızâenlillahil f. Sene, 12….. “
Tarihin son iki rakamı kazınmamış..

‘Hazire’deki diğer mezar taşlarından bir kısmını daha (bazılarını) kısaca ve ismen aşağıya alıyoruz:

– Hâcce Emine Hanım; Süslü baş ve ayak taşları mevcut. Sene; 1257-58 / 1841 Resim no; 29
– Turhan Sultan Kethüdası Mustafa Efendi. 1115 / 1703
– Nasuhî Efendi’nin oğullarından Zuhurî Efendi. 1130 / 1718
– Şeyh İbrahim Efendi. 1140 / 1728
– Bestekâr İbrahim Ağa. 1145 / 1732
– Müderris Bolevîzade Seyid Şerif Efendi, 1153 / 1740
– Çiçekçibaşı Salih Efendi, 1157 / 1744
– Derviş Abdullah, 1164 / 1750
– Ekmekçiler Kethüdası Derviş İbrahim, 1187 / 1773
– Derviş Mehmed Baba, 1217 / 1802
– Müneccimbaşı Kethüdası Mahmud Efendi, 1229 / 1814
– Müneccimbaşı Kethüdası Mahmud efendi’nin eşi Emine Hanım, 1241 / 1825
– Kuruağa Mustafa Efendi, 1253 / 1837
– Mustafa Behcet Efendi’nin damadı Ahmed Efendi, 1274 / 1857
– Kolağası Hasan Efendi, 1279 / 1862
– Hacı Raşid Efendi, 1284 / 1867
– Enderun Hazinesi Kethüdası Abdullah Şeref Efendi, 1286 / 1869
– Şeyh’ül Harem Emin Paşa, 1291 / 1874
– Rûznameci Mustafa Reşid Efendi, 1298 / 1881
– Ferik Mustafa Vehbi Paşa, 1316 / 1898
– Ali Haydar Molla, 1321 / 1903
– Feyzullah Efendi; Nasuhî tekkesinin son şeyhi Kirameddin Efendi’nın oğlu olup Çanakkale’de şehid olmuş ve getirilerek bu hazireye gömülmüştür.
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Daha fazlasını, ileriki çalışmalarımıza ve bu konuda çalışacak fedakar tarihçi ve meraklılarına havale ederek, Şair Eşref’in mezar taşı kitabesiyle bitiriyoruz:

“ Kabrimi kimse ziyaret etmesin, Allah için,
Gözlerim ebnâ-i âdemden, o rütbe yıldı kim.

Gelmesin red eylerim billahi öz kardaşımı,
İstemem ben Fâtiha, tek çalmasınlar taşımı.”

İsmail Hakkı AVCI

Emekli Tarih Öğretmeni, Araştırmacı – Yazar

http://www.islamvetasavvuf.org/


İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: